فایل ورد بررسي استفاده ازمتغيرهاي مورفومتري حوزه هاي آبريز در تحليل منطقه اي سيلاب (مطالعه موردي: حوزه هاي آبريز سردآبرود، چالوس و کورکورسر)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي استفاده ازمتغيرهاي مورفومتري حوزه هاي آبريز در تحليل منطقه اي سيلاب (مطالعه موردي: حوزه هاي آبريز سردآبرود، چالوس و کورکورسر) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي استفاده ازمتغيرهاي مورفومتري حوزه هاي آبريز در تحليل منطقه اي سيلاب (مطالعه موردي: حوزه هاي آبريز سردآبرود، چالوس و کورکورسر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي استفاده ازمتغيرهاي مورفومتري حوزه هاي آبريز در تحليل منطقه اي سيلاب (مطالعه موردي: حوزه هاي آبريز سردآبرود، چالوس و کورکورسر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي استفاده ازمتغيرهاي مورفومتري حوزه هاي آبريز در تحليل منطقه اي سيلاب (مطالعه موردي: حوزه هاي آبريز سردآبرود، چالوس و کورکورسر) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

به منظوراستفاده از متغیرهای مورفومتری حوزه های آبریز در تحلیل منطقه ای سیلاب های حوزه های آبریز سردآبرود چالوس و کورکورسر، ابتدا داده های دبی حداکثر لحظه ای هشت ایستگاه هیدرومتری منطقه جمع آوری و پس از رفع نواقص، بازسازی آماری و تطویل آن، دوره آماری 29 ساله انتخاب شد. بعد از آن، آزمون همگنی داده های دبی سیل به روش ران تست انجام شد. سپس داده هارا با توزیع های آماری متداول در هیدرولوژی برازش داده که تابع توزیع آماری پیرسون تیپ سه و لوگ پیرسون تیپ سه به عنوان مناسب ترین توزیع آماری محدوده مورد مطالعه انتخاب و به وسیله آنها دبی متوسط سیلاب ایستگاه های مورد مطالعه محاسبه شد. علاوه بر این متغیرهای مورفومتری حوزه ها و زیر حوزه ها که سیزده متغیر مستقل می باشند، اندازه گیری و محاسبه شد. پس از آن ضریب همبستگی و آزمون رابطه معنی داری بین متغیرهای مورفومتری و دبی سیل انجام گرفت. نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که پنج متغیر مورفومتری (تعداد کانال رود، طول رود، مساحت حوزه ضریب شکل هورتون و محیط حوزه ها) رابطه خطی و معنی داری را با متغیر مستقل داشته است که از بین آنها متغیر مستقل تعداد کانال رود با مربع همبستگی (R2) بالاتر، به عنوان بهترین متغیر مستقل در تشکیل معادله رگرسیون خطی و برآورد دبی متوسط سیل حوزه ها انتخاب شد. سایر متغیرهای مستقل معنی دار به خاطر وجود رابطه خطی مشترک چند گانه در تشکیل معادله رگرسیون، حذف شدند.
كلید واژه: تحلیل منطقه ای سیل، متغیرهای مورفومتری، توزیع های آماری، دبی حداکثر لحظه ای، تعداد کانال رود

توضیحات بیشتر