فایل ورد بررسي تاثير کلريد روي و کلريد سرب بر جوانه زني و رشد دانه رست هاي سويا (.Glycine max L)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير کلريد روي و کلريد سرب بر جوانه زني و رشد دانه رست هاي سويا (.Glycine max L) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير کلريد روي و کلريد سرب بر جوانه زني و رشد دانه رست هاي سويا (.Glycine max L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير کلريد روي و کلريد سرب بر جوانه زني و رشد دانه رست هاي سويا (.Glycine max L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير کلريد روي و کلريد سرب بر جوانه زني و رشد دانه رست هاي سويا (.Glycine max L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :14

در این پژوهش اثر غلظت های مختلف (5، 10، 15 و 20) میلی مولار کلرید روی و 5/0، 5/2، 5/4 و 5/6 میلی مولار کلرید سرب بر گیاه سویا مورد مطالعه قرار گرفت. اثر کلرید روی و کلرید سرب بر درصد جوانه زنی بذر، سرعت جوانه زنی بذر، رشد طولی ریشه، اندام هوایی دانه رست های سویا و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مورد بررسی قرار گرفت. بذر ها پس از استریل کردن سطحی، به پتری دیش های حاوی کاغذ صافی منتقل و دمای بهینه برای جوانه زنی 30 درجه سانتیگراد درنظر گرفته شد. از هر تیمار 4 تکرار و در هر تکرار 6 بذر وجود داشت. نتایج نشان داد، تنش کلرید سرب تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی دانه رست ها نداشت و افزایش تیمار کلرید سرب و کلرید روی، موجب افزایش سرعت جوانه زنی شده است، اما موجب کاهش طول ریشه، اندام هوایی و طول دانه رست گردید. تنش کلرید روی باعث کاهش معنی دار درصد جوانه زنی در غلظت های بالا و کاهش طول ریشه و اندام هوایی در همه غلظت ها شد. میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاهان تحت تیمار با کلرید روی و کلرید سرب در همه غلظت ها افزایش معنی دار نشان داد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که گیاه سویا مقاومت کمی به تنش روی و مقاومت بیشتری نسبت به سرب دارد. به نظر می رسد در تنش کوتاه مدت فلز سرب و روی، گیاه شدت تنش را با القاء پاسخ های سریع کاهش دهد، اما با توجه به تعاریفی که برای گیاهان تحمل کننده فلز سرب و روی وجود دارد به نظر نمی رسد بتوان گیاه سویا را از گیاهان تحمل کننده به این عناصر سنگین به شمار آورد.
كلید واژه: روی، رشد طولی، سرب، جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، .Glycine max L

توضیحات بیشتر