فایل ورد بررسي ارتباط زمان تجربه و ترس از خشونت خانگي با وقوع افسردگي در زنان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط زمان تجربه و ترس از خشونت خانگي با وقوع افسردگي در زنان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط زمان تجربه و ترس از خشونت خانگي با وقوع افسردگي در زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط زمان تجربه و ترس از خشونت خانگي با وقوع افسردگي در زنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط زمان تجربه و ترس از خشونت خانگي با وقوع افسردگي در زنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي قانوني

تعداد صفحات :16

مقدمه: خشونت یکی از دلایل جدی ناتوانی و مرگ زنان محسوب می شود که اغلب منجر به وضعیت نامطلوب سلامت، کیفیت پایین زندگی و استفاده بیشتر از خدمات بهداشتی - مراقبتی می شود همچنین با پیامدهای جسمی و روانی متعددی در ارتباط می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط زمان تجربه و ترس از خشونت خانگی با وقوع افسردگی در زنان مراجعه کننده به واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در سال 1386 طراحی و اجرا شد.روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی بود که تعداد 811 نفر از زنان مراجعه کننده به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید؛ برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کای دو، آزمون دقیق فیشر و رگرسیون لجستیک استفاده شد.یافته ها: شیوع افسردگی در جمعیت مورد مطالعه 37.1% (301 نفر) بود )افسردگی خفیف 28.7%، افسردگی متوسط 8.2% و افسردگی شدید 0.2%(، میزان خشونت خانگی در سال گذشته و قبل از سال گذشته به ترتیب 88.3% (716 نفر) و 76.3% (594 نفر) بود همچنین ترس از خشونت خانگی توسط 55.7% (452 نفر) از واحدهای مورد پژوهش گزارش شد. احتمال ایجاد علایم افسردگی در زنانی که خشونت خانگی را در سال گذشته و قبل از سال گذشته تجربه کرده بودند به ترتیب (2.003-6.281 95% CI، (OR=3.547 و (1.482-3.129 95% CI، (OR=2.153 بود همچنین این میزان در زنانی که ترس از خشونت خانگی را گزارش کرده بودند (2.123-3.905 95% CI، (OR=2.88 بود.نتیجه گیری: وقوع علایم افسردگی در ارتباط با نوع خشونت و نزدیکی زمانی تجربه خشونت خانگی می باشد از سوی دیگر نه فقط تجربه مستقیم خشونت خانگی بلکه ترس از خشونت خانگی نیز با علایم افسردگی مرتبط بود، بنابراین ترس از خشونت خانگی در کنار تجربه خشونت خانگی باید به عنوان عامل مهمی در ارزیابی اختلال افسردگی در زنان مدنظر قرار گیرد.
كلید واژه: خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، ترس از خشونت خانگی، افسردگی

توضیحات بیشتر