فایل ورد بررسي فرسودگي شغلي در دندانپزشکان شهر بيرجند

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فرسودگي شغلي در دندانپزشکان شهر بيرجند دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فرسودگي شغلي در دندانپزشکان شهر بيرجند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فرسودگي شغلي در دندانپزشکان شهر بيرجند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فرسودگي شغلي در دندانپزشکان شهر بيرجند :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: فرسودگی شغلی سندرمی روانشناختی است که در اثر تنش های مداوم با عوارضی چون غیبت، تضاد و تغییر شغل و غیره مشاهده می شود. علیرغم بهبود شرایط کاری، دندانپزشکان از آن رنج می برند. هدف این مطالعه تعیین فرسودگی شغلی دندانپزشکان بیرجند و ارایه راهکار بود.روش بررسی: مطالعه توصیفی - تحلیلی با روش سرشماری است، 38 دندانپزشک با پرسشنامه مازلاک بررسی شدند. مقایسه میانگین ها با آزمون مجذور کای دو و بین گروه ها با آزمون توکی با نرم افزار SPSS و در سطح معنی داری P£0.05 انجام شد.یافته ها: 68.4% مرد و 31.6% زن با میانگین سنی 37.9±7.6 سال و سابقه کار 12.5±7.3 سال، 15.8% مجرد و 84.2% متاهل بودند.21.1 % خستگی عاطفی متوسط، 81.6% مسخ شخصیت شدید و 100% احساس عدم موفقیت فردی شدید داشتند. ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با جنس، ورزش، تاهل و ساعات کار روزانه معنی دار نبود (.(P>0.05نتیجه گیری: حمایت و ارایه برنامه های آموزشی و تنوع کاری برای بهبود محیط کار دندانپزشکان ضروری است. پیشنهاد می شود مطالعات آینده با نمونه بیشتر انجام و تاثیر عوامل مشخص شود.
كلید واژه: فرسودگی شغلی، دندانپزشک، پرسشنامه

توضیحات بیشتر