فایل ورد ارزيابي سطح مديريت دانش در دانشگاه علوم انتظامي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي سطح مديريت دانش در دانشگاه علوم انتظامي دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي سطح مديريت دانش در دانشگاه علوم انتظامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي سطح مديريت دانش در دانشگاه علوم انتظامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي سطح مديريت دانش در دانشگاه علوم انتظامي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)

تعداد صفحات :36

زمینه و هدف: با اهمیت یافتن دانش در عصر حاضر و اشتیاق سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت آن به عنوان ابزاری برای بقا و بالندگی، لزوم به کارگیری مکانیسمی برای هدایت این تلاش ها در مسیری درست، احساس می شود و ارزیابی سطح مدیریت دانش، چنین امکانی را فراهم می کند. این موضوع به خصوص برای سازمان های دانشی نظیر دانشگاه ها، دارای اهمیت حیاتی است. هدف این پژوهش فایل ورد ارزيابي سطح مديريت دانش در دانشگاه علوم انتظامي است.روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات آن جمع آوری گردید، برای روایی ابزار تحقیق از نقطه نظرات اساتید مجرب و صاحبنظر در مدیریت دانش استفاده گردید، پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (a=0.92) مورد تایید قرار گرفت. داده های به دست آمده از طریق آماره های توصیفی و استنباطی (آزمون t استیودنت و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: دانشگاه علوم انتظامی در هیچ کدام از ابعاد تشخیص، تحصیل، به کارگیری، اشتراک، توسعه و نگهداری دانش دارای وضعیت ایده آل نیست. بین ابعاد مدیریت دانش در این دانشگاه با سایر دانشگاه ها نیز تفاوت هایی وجود دارد.نتایج: سطح مدیریت دانش در ابعاد شش گانه آن در دانشگاه علوم انتظامی با وضعیت مطلوب فاصله به نسبت زیادی دارد، همچنین این دانشگاه در شرایط فعلی و به طور نسبی در بین ابعاد مدیریت دانش، بهترین وضعیت را در تشخیص دانش و ضعیف ترین وضعیت را در تحصیل دانش مورد نیاز خود دارد. با توجه به نتایج این تحقیق، دانشگاه علوم انتظامی باید با برنامه ریزی مناسب و تعامل با مراکز علمی معتبر به دنبال تقویت این ابعاد باشد.
كلید واژه: مدیریت دانش، دانشگاه علوم انتظامی، ارزیابی دانش، اشتراک دانش، به کارگیری دانش، تحصیل دانش، تشخیص دانش، نگهداری دانش

توضیحات بیشتر