فایل ورد بررسي ارتباط سازوکارهاي نظام راهبري شرکتي و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط سازوکارهاي نظام راهبري شرکتي و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط سازوکارهاي نظام راهبري شرکتي و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط سازوکارهاي نظام راهبري شرکتي و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط سازوکارهاي نظام راهبري شرکتي و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي

تعداد صفحات :17

تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظام راهبری شرکتی از این منظر که آیا سازوکارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. بدین جهت، نمونه ای مشتمل بر 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله (1387-1380) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های تابلویی استفاده شده است. معیار مورد استفاده جهت سازوکارهای نظام راهبری شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره، تفکیک مدیرعامل از اعضای هیات مدیره و مالکیت نهادی. متغیرهای کنترلی تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری و قابلیت مشاهده دارایی ها. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های بیرونی نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه است، ولی میان درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیات مدیره با ساختار سرمایه رابطه معناداری مشاهده نگردید. یافته های جنبی تحقیق نشان می دهد که میان متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه، ارتباطی منفی و معنادار میان قابلیت مشاهده دارایی ها و ساختار سرمایه ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد و سودآوری نیز رابطه ای معکوس و معنادار با ساختار سرمایه دارد.
كلید واژه: نظام راهبری شرکت، ساختار سرمایه، مالکیت نهادی

توضیحات بیشتر