فایل ورد مقايسه دوز جذب سطحي بيماران در آزمون هاي CBCT، سي تي اسکن اسپيرال و سي تي اسکن معمول

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه دوز جذب سطحي بيماران در آزمون هاي CBCT، سي تي اسکن اسپيرال و سي تي اسکن معمول دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه دوز جذب سطحي بيماران در آزمون هاي CBCT، سي تي اسکن اسپيرال و سي تي اسکن معمول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه دوز جذب سطحي بيماران در آزمون هاي CBCT، سي تي اسکن اسپيرال و سي تي اسکن معمول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه دوز جذب سطحي بيماران در آزمون هاي CBCT، سي تي اسکن اسپيرال و سي تي اسکن معمول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: بررسی دوز جذبی بیماران در آزمون های مختلف می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تخمین ریسک پرتونگاری به دست دهد. در این مطالعه میزان دوز جذب سطحی بیماران در آزمون های CBCT، سی تی اسکن اسپیرال و سی تی اسکن معمول مقایسه گردید.روش بررسی: به منظور اجرای این مطالعه تجربی، تعداد 81 عدد تراشه TLD کالیبره شده مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تخمین دوز جذب سطحی نواحی مرکزی میدان تابشی، ناحیه تیرویید و نواحی خارج از فیلد، تراشه هایTLD به ترتیب بر روی پوست ناحیه صورت، ناحیه تیرویید و انتهای جناغ سینه بیماران مراجعه کننده جهت تصویربرداری از سینوس های پارانازال نصب شدند. در این مطالعه از آزمون آماری واریانس یک طرفه و Turkey استفاده گردید.یافته ها: دوز جذب سطحی ناحیه مرکزی میدان تابشی در تکنیک CBCT در حدود 0.79±0.09 میلی گری برآورد شد. درحالیکه در تکنیک سی تی اسکن معمولی و اسپیرال به ترتیب مقادیر 18.84±4.12 و 16.31±3.71 میلی گری نتیجه شد. همچنین نواحی خارج از فیلد تابشی دوزی در حدود 54 درصد دوز جذب سطحی ناحیه مرکزی میدان تابشی را دریافت کردند. نتایج اختلاف معنی دار بین نوع آزمون ها و دوز دریافتی بیماران را نشان داد ( .(P=0.016به طوریکه کمترین دوز جذب سطحی در نواحی مختلف مربوط به تکنیک CBCT و بیشترین آن به تکنیک سی تی اسکن معمول مربوط بود.نتیجه گیری: اختلاف دوز جذب سطحی نواحی مرکزی میدان تابشی در دو تکنیک سی تی اسکن اسپیرال و معمول در مقایسه با تکنیک CBCT در حدود 24 برابر ارزیابی شد. همچنین بالاترین دوز تابشی مربوطه به ناحیه مرکزی میدان تابشی و کمترین آن مربوط به نواحی خارج از فیلد تابشی بود.
كلید واژه: دوز جذبی، توموگرافی با باریکه مخروطی، سی تی اسکن معمول، دوزیمتری

توضیحات بیشتر