فایل ورد ارتباط بين اندازه طبيعي فاصله اينترکنديلار و اينترمالئولار با عوامل اپيدميولوژيک (جنس، سن، قد، ....) در کودکان 16-3 سال

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط بين اندازه طبيعي فاصله اينترکنديلار و اينترمالئولار با عوامل اپيدميولوژيک (جنس، سن، قد، ....) در کودکان 16-3 سال دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط بين اندازه طبيعي فاصله اينترکنديلار و اينترمالئولار با عوامل اپيدميولوژيک (جنس، سن، قد، ....) در کودکان 16-3 سال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط بين اندازه طبيعي فاصله اينترکنديلار و اينترمالئولار با عوامل اپيدميولوژيک (جنس، سن، قد، ....) در کودکان 16-3 سال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط بين اندازه طبيعي فاصله اينترکنديلار و اينترمالئولار با عوامل اپيدميولوژيک (جنس، سن، قد، ....) در کودکان 16-3 سال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: در بررسی ژنوواروم و ژنووالگوم علاوه بر اندازه گیری زاویه تیبیوفمورال فاصله اینترکندیلار و اینترمالئولار نیز اندازه گیری می شود. اکثر نوزادان وقتی در وضعیت ایستاده قرار داده می شوند ساق پای آنها حالت کمانی دارد. انحنای داخلی خفیف تا متوسط اندام تحتانی شامل استخوان درشت نی و ران به صورت توام یک یافته طبیعی در نوزادان و شیرخواران است. این بررسی جهت تعیین اندازه طبیعی فاصله اینترکندیلار و اینترمالئولار و ارتباط آن با عوامل اپیدمیولوژیک مانند جنس، سن، قد .... انجام شده است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 850 نفر، (452 دختر، 398 پسر) 16-3 سال انجام شد. نمونه ها به شکل تصادفی از مهدکودک ها، مراکز پیش دبستانی و مدارس مناطق چهارگانه اهواز و افراد مراجعه کننده به بیمارستان شفا انتخاب گردیدند. برای اندازه گیری پارامترهای مورد نظر شخص در حالت ایستاده واکستانسیون کامل مفصل زانو و هیپ قرار داشته و برای اندازه گیری فاصله اینترکندیلار دو قوزک داخلی مچ پا و برای اندازه گیری فاصله اینترمالئولار دو کوندیل داخلی استخوان ران با یکدیگر تماس داشتند. در این مطالعه از آمار توصیفی، همچنین از آزمون های t تست و آنالیز واریانس (ANOVA) جهت مقایسه استفاده گردید. جهت ارتباط سنجی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS نگارش 15 صورت گرفت.یافته ها: میانگین فاصله اینترکندیلار در جمعیت مورد مطالعه 1.65±0.86، در پسران 1.5 و در دختران 1.71 سانتی متر بود. میانگین فاصله اینترمالئولار 2.31-، در پسران 2.05- و در دختران 2.53- سانتی متر محاسبه شد. مقایسه میانگین فاصله اینترکندیلار و اینترمالئولار دختران و پسران اختلاف آماری معنی داری را نشان داد (P<0.05).نتیجه گیری: مقادیر همبستگی میان فواصل اینترکوندیلار و اینترمالئولار داخلی با وزن، قد و طول ساق پا نشان داد که میان فاصله اینترکوندیلار داخلی با عوامل ذکر شده ارتباط معکوس و میان فاصله اینترمالئولار با عوامل ذکر شده ارتباط خطی مستقیم وجود دارد.
كلید واژه: زاویه تیبیوفمورال، فاصله اینترکندیلار، فاصله اینترمالئولار، واروس، والگوس

توضیحات بیشتر