فایل ورد مقايسه ميزان تطابق لبه اي بين پرداخت فوري و تاخيري در ترميم هاي گلاس آينومر و کامپوزيت توسط ميکروسکوپ الکتروني

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ميزان تطابق لبه اي بين پرداخت فوري و تاخيري در ترميم هاي گلاس آينومر و کامپوزيت توسط ميکروسکوپ الکتروني دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ميزان تطابق لبه اي بين پرداخت فوري و تاخيري در ترميم هاي گلاس آينومر و کامپوزيت توسط ميکروسکوپ الکتروني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ميزان تطابق لبه اي بين پرداخت فوري و تاخيري در ترميم هاي گلاس آينومر و کامپوزيت توسط ميکروسکوپ الکتروني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ميزان تطابق لبه اي بين پرداخت فوري و تاخيري در ترميم هاي گلاس آينومر و کامپوزيت توسط ميکروسکوپ الکتروني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: ایجاد تطابق لبه ای در حفره های کلاس V و شناخت بهترین ماده ترمیمی برای کاهش میزان ریزنشت، یکی از چالش های مهم در دندانپزشکی ترمیمی است. هدف این مطالعه بررسی اثر زمان پرداخت بر ریزنشت سه نوع ماده ترمیمی همرنگ دندان در حفرات کلاس V و ارزیابی تطابق لبه ای آنها توسط SEM بود.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی از 30 دندان سانترال گاو با ایجاد حفره هایCl V در ناحیه باکال و لینگوال استفاده شد (60 حفره). دندان ها به 3 گروه 10 تایی (20 حفره) تقسیم شدند: گروه یک: کامپوزیت Z350، گروه دو: (CGIC) Fuji IX/G Coat Plus و گروه سه: .(RMGI) Fuji II LC نیمی از ترمیم های هر گروه (n=20) فورا و نیمی دیگر بعد از 24 ساعت پرداخت شدند. همه دندان ها تحت 2000 سیکل حرارتی قرار گرفتند. رپلیکای اپوکسی رزین 12 نمونه (2 ترمیم از هر زیرگروه) تحت SEM بررسی و درصد درزهای بینابینی محاسبه شد. در نهایت دندان ها در فوشین بازی 0.5% به مدت 24 ساعت و در دمای اتاق قرار گرفتند و سپس دندان ها و برش داده شده و تحت استریو میکروسکوپ مشاهده شدند. آنالیز آماری با استفاده از تست های Kruskal-Wallis و Mann-Whitney انجام شد و ریزنشت انسیزال و سرویکال با تست Wilcoxon مقایسه شد.یافته ها: میزان ریزنشت سرویکال و انسیزال در هیچ کدام از 3 ماده ترمیمی تحت تاثیر زمان پرداخت قرار نگرفت ((P>0.05. ریزنشت سرویکال، به طور معنی داری فقط در Fuji IX با پرداخت فوری، بیشتر از ریزنشت انسیزال محاسبه شد (P<0.05) .تفاوت ریزنشت انسیزال و همچنین تفاوت ریزنشت سرویکال بین مواد ترمیمی مختلف چه با پرداخت فوری چه تاخیری، معنی دار نبود (.(P>0.05نتیجه گیری: پرداخت فوری در ترمیم های کلاس V همرنگ دندان توصیه می شود.
كلید واژه: ریزنشت، گلاس آینومر، پالیش کردن، کامپوزیت رزین

توضیحات بیشتر