فایل ورد تاثير آموزش چندرسانه اي و سخنراني بر انگيزش پيشرفت تحصيلي و خودتنظيمي دانش آموزان از راه دور

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش چندرسانه اي و سخنراني بر انگيزش پيشرفت تحصيلي و خودتنظيمي دانش آموزان از راه دور دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش چندرسانه اي و سخنراني بر انگيزش پيشرفت تحصيلي و خودتنظيمي دانش آموزان از راه دور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش چندرسانه اي و سخنراني بر انگيزش پيشرفت تحصيلي و خودتنظيمي دانش آموزان از راه دور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش چندرسانه اي و سخنراني بر انگيزش پيشرفت تحصيلي و خودتنظيمي دانش آموزان از راه دور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فناوري آموزش (فناوري و آموزش)

تعداد صفحات :17

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای و سخنرانی بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور شهر تهران در درس عربی (2) بوده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیه های آن از نوع کاربردی است و در زمره طرح های آزمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم انسانی مراکز آموزش از راه دور شهر تهران که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند. جهت انتخاب نمونه های مورد نظر، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. حجم نمونه جمعا 30 نفر بود که به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند، سپس یک گروه با روش آموزش چندرسانه ای و گروه دیگر با روش آموزش سخنرانی آموزش دیدند. انگیزش پیشرفت تحصیلی به واسطه آزمون ورلند و خودتنظیمی یادگیرندگان از طریق آزمون راهبردهای خودتنظیمی پیتنریچ و دی گروت (1990) مورد اندازه گیری قرار گرفتند. با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین دو گروه آزمایش (1) و (2)؛ در میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی درس عربی (2) تفاوت معنی داری وجود ندارد. داده های حاصله از این 2 آزمون با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار اس پی اس اس 18 و اکسل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داده است، بین انگیزش پیشرفت تحصیلی این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین در زمینه خودتنظیمی، نتایج حاکی از آن بود که بین دو گروه، در خرده مقیاس های اضطراب امتحان، خودکارامدی و جهت گیری هدف، تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد و در سایر خرده مقیاس ها تفاوت معناداری مشاهده نشد.
كلید واژه: روش چندرسانه ای، روش سخنرانی، انگیزش پیشرفت تحصیلی، خودتنظیمی و مراکز آموزش از راه دور

توضیحات بیشتر