فایل ورد مدل يابي ميزان و نحوه تاثير متغيرهاي کالبدي پنجره بر بهره گيري مناسب از نور روز در کلاس هاي مدارس راهنمايي تهران

لینک دانلود

 فایل ورد مدل يابي ميزان و نحوه تاثير متغيرهاي کالبدي پنجره بر بهره گيري مناسب از نور روز در کلاس هاي مدارس راهنمايي تهران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدل يابي ميزان و نحوه تاثير متغيرهاي کالبدي پنجره بر بهره گيري مناسب از نور روز در کلاس هاي مدارس راهنمايي تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدل يابي ميزان و نحوه تاثير متغيرهاي کالبدي پنجره بر بهره گيري مناسب از نور روز در کلاس هاي مدارس راهنمايي تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدل يابي ميزان و نحوه تاثير متغيرهاي کالبدي پنجره بر بهره گيري مناسب از نور روز در کلاس هاي مدارس راهنمايي تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فناوري آموزش (فناوري و آموزش)

تعداد صفحات :21

کیفیت نور از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر کارایی دانش آموز می باشد. مدرسه ای با کارایی بالا، دارای محیط های آموزشی ارزشمند به لحاظ کیفیات بصری است و ایجاد این کیفیات بصری از طریق طراحی مناسب امکان پذیر است. هدف مقاله حاضر دست یابی به میزان و نحوه تاثیر عوامل گوناگون بر بهره گیری مناسب از نورروز در شرایط گوناگون (شانزده تیپ) کلاس درس است. در این مطالعه همبستگی که از نوع مدل یابی - مدل یابی معادلات ساختاری - است، در نمونه ای متشکل از 2324 آزمودنی، پرسش نامه محقق ساخته اجرا و با استفاده از مدل یابی روابط علی توسط تحلیل مسیر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای کالبدی پنجره از دیدگاه دانش آموزان بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران می باشد. از جامعه آماری فوق، دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه مناطق 3، 11 و 18 تهران به صورت خوشه ای تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری،جهت پرکردن پرسش نامه در شانزده تیپ کلاس درس جهت کنترل چهار متغیر جهت، میزان شفافیت، ارتفاع دست انداز و میزان سطح شیشه خور پنجره، انتخاب شدند. پرسش نامه در چندمرحله تهیه، روایی و پایایی آن محاسبه گردید. میزان پایایی پرسش نامه (a=0.825) و روایی آن از طریق روایی محتوایی و روایی سازه به دست آمده است. مدل به دست آمده و اطلاعات مندرج در جداول مربوط به آن نشانگر اهمیت چهار عامل «وجود منظر و اثرات آن»، «خیرگی»، «کیفیت روشنایی» و «اثرات غیربصری پنجره» می باشد. در بین این عوامل عامل «منظر» متغیر مستقل، عامل «اثرات غیربصری پنجره» متغیر وابسته و عوامل «خیرگی» و «کیفیت روشنایی» جزو متغیرهای میانجی شناسایی شدند. علاوه بر این بررسی فرضیه ها با درنظر گرفتن متغیرهای کنترل شده نشان داد این متغیرها یعنی جهت پنجره، درصد سطح شیشه خور، ارتفاع دست انداز و میزان شفافیت پنجره بر میزان و نحوه تاثیر عوامل ذکر شده در بهره گیری مناسب از نور روز در کلاس های مدارس راهنمایی تهران موثر می باشند.
كلید واژه: نور روز، خیرگی، کیفیت روشنایی، منظر، پنجره، اثرات غیربصری پنجره

توضیحات بیشتر