فایل ورد بررسي مکانيسم مقاومت سوسري آلماني (Blattella Germanica, Insecta: Blattellidae: Blattellidae) نسبت به مالاتيون و کلرپيريفوس با استفاده از پيپرونيل بوتوکسايد و تري بوتيل فسفورو تري تيو آت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مکانيسم مقاومت سوسري آلماني (Blattella Germanica, Insecta: Blattellidae: Blattellidae) نسبت به مالاتيون و کلرپيريفوس با استفاده از پيپرونيل بوتوکسايد و تري بوتيل فسفورو تري تيو آت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مکانيسم مقاومت سوسري آلماني (Blattella Germanica, Insecta: Blattellidae: Blattellidae) نسبت به مالاتيون و کلرپيريفوس با استفاده از پيپرونيل بوتوکسايد و تري بوتيل فسفورو تري تيو آت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مکانيسم مقاومت سوسري آلماني (Blattella Germanica, Insecta: Blattellidae: Blattellidae) نسبت به مالاتيون و کلرپيريفوس با استفاده از پيپرونيل بوتوکسايد و تري بوتيل فسفورو تري تيو آت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مکانيسم مقاومت سوسري آلماني (Blattella Germanica, Insecta: Blattellidae: Blattellidae) نسبت به مالاتيون و کلرپيريفوس با استفاده از پيپرونيل بوتوکسايد و تري بوتيل فسفورو تري تيو آت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :14

مقدمه: سوسری آلمانی یکی از آفات خانگی محسوب می شود که سبب انتقال عوامل بیماریزا و واکنش های آلرژیک می شود. با آگاهی از مکانیسم مقاومت می توان اقدام به مبارزه موفق با این آفت نمود. در این راستا مطالعه ای با هدف تعیین مکانیسم مقاومت سوسری آلمانی نسبت به مالاتیون و کلرپیریفوس با استفاده از پیپرونیل بوتوکساید (PBO) و تری بوتیل فسفورو تری تیوآت (DEF) به روش تماس سطحی، صورت گرفته است.روش کار: در این مطالعه 8 سوش وحشی سوسری آلمانی به دو روش صید دستی و تله، جمع آوری گردید و پس از انتقال به انسکتاریوم در شرایط آزمایشگاهی پرورش داده شدند. از سوش حساس آزمایشگاهی برای مقایسه نتایج حاصل از آزمایشات سوشهای وحشی با سوش یاد شده استفاده گردید. از بین غلظتهای مختلف مورد آزمایش، مالاتیون به میزان mg/m2 179.14 و کلرپیریفوس به میزان mg/m2 6.63، به مدت 30 دقیقه تماس بعنوان غلظتهای تمایزی در نظر گرفته شدند. سپس سطح حساسیت و مکانیسم های مقاومت سوشهای وحشی جمع آوری شده با غلظت تمایزی یاد شده مورد آزمون قرار گرفتند و در نهایت آزمایشات سینرژیستی با استفاده از PBO و DEF به طریقه Invivo به میزان 1 به 1، 2 به 1 و 3 به 1، نسبت سینرژیست به حشره کش همزمان به روش تماسی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ANOVA استفاده گردید.نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که تمامی سوشهای وحشی نسبت به حشره کش کلروپریفوس و مالاتیون درجاتی از مقاومت را نشان دادند که اختلاف معنی داری با سوش حساس داشتند (0.05>P). در سوشهای مقاوم نسبت به حشره کش های فوق با استفاده از نسبتهای سینرژیستی 1 به 1، 2 به 1 و 3 به 1، در رابطه با حشره کش کلروپریفوس میزان مرگ و میر بترتیب به میزان 10-5 %، 19.5- %5و 20-5% افزایش داشت و در رابطه با حشره کش مالاتیون این میزان بترتیب 80-2.5 %، 100- 2.5% و 100-2.5 % افزایش داشت که اختلاف معنی داری بین استفاده از سینرژیست و عدم استفاده از سینرژیست مشاهده شد (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به اینکه در اغلب سوشها مقاومت بطور کامل بوسیله PBO و DEF حذف نگردید. احتمالا مکانیسم های دیگری نظیر کاهش نفوذ کوتیکولی یا عدم حساسیت آنزیم استیل کولین استراز می تواند در مقاومت دخالت داشته باشد.
كلید واژه: سوسری آلمانی، مالاتیون، کلروپیریفوس، مقاومت

توضیحات بیشتر