فایل ورد بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش زايمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني اردبيل - سال 1389

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش زايمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني اردبيل - سال 1389 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش زايمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني اردبيل - سال 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش زايمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني اردبيل - سال 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش زايمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني اردبيل - سال 1389 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :12

مقدمه: مکانیسم انجام زایمان یک فرآیند خودبخودی و بدون نیاز به مداخله می باشد. در مواردی که جان مادر یا نوزاد در خطر باشد، با انجام عمل جراحی سزارین به نجات جان مادر یا نوزاد کمک می شود. متاسفانه امروزه شیوع سزارین در اکثر کشورهای پیشرفته به بیش از 50 درصد رسیده، در حالی که بنا به تاکید سازمان بهداشت جهانی، سزارین باید صرفا بر اساس اندیکاسیون انجام شود. در این پژوهش علل و عوامل موثر بر قصد انتخاب روش زایمان در زنان باردار شکم اول مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل می باشد که تعداد 396 نفر از زنان در سه ماهه آخر بارداری با نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای مشتمل بر 54 سوال در 6 قسمت طراحی شده بود، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 15 و آزمونهای مربع کای و t-test استفاده شد.نتایج: میانگین سن مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل 21.8±3.2 سال و اکثریت مادران (34.6%) تحصیلات دیپلم داشتند. 70.7% مادران ابراز کردند که احتمالا یا قطعا با روش زایمان طبیعی، زایمان می کنند اما در ختم بارداری، روش سزارین با 58.6% بیشترین روش انتخاب شده و توصیه پزشک با 36.6% بیشترین عامل تاثیرگذار روی انتخاب روش زایمان بود. نگرش زنان نسبت به سزارین در قبل و بعد از زایمان کاهش معنی داری کرد.نتیجه گیری: عوامل اجتماعی و انگیزه برای اطاعت از نرمهای انتزاعی بویژه از پزشک و پرسنل بهداشتی درمانی بر روی قصد نهایی برای انجام رفتارهای مرتبط با سلامت تاثیر بسزایی دارند و با توجه به این فاکتورهای اجتماعی می توان با ارتقا آگاهی و نگرش آنان نسبت به زایمان طبیعی سبب تقویت قصد مادران در انجام زایمان و حمایتهای محیطی مادر در انتخاب روش زایمان طبیعی موثرتر واقع شد.
كلید واژه: آگاهی، نگرش، سزارین

توضیحات بیشتر