فایل ورد پيش بيني ترک سيگار بر اساس شدت علايم سندرم محروميت از نيکوتين

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني ترک سيگار بر اساس شدت علايم سندرم محروميت از نيکوتين دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني ترک سيگار بر اساس شدت علايم سندرم محروميت از نيکوتين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني ترک سيگار بر اساس شدت علايم سندرم محروميت از نيکوتين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني ترک سيگار بر اساس شدت علايم سندرم محروميت از نيکوتين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :9

مقدمه: مصرف سیگار یکی از شایعترین علل قابل پیشگیری مرگ های زودرس در دنیا است. یکی از برنامه های کنترل دخانیات، کمک به افراد سیگاری برای ترک سیگار می باشد. برای موفقیت در این امر لازم است عوامل موثر بر ترک را شناسایی و در برطرف نمودن آنها برنامه ریزی صحیح داشت. ما در این مطالعه ارتباط بین شدت نشانه های سندرم محرومیت از نیکوتین در روز 14 پس از ترک را با نتیجه ترک در انتهای دوره در افراد مراجعه کننده به کلینیک ترک سیگار مورد بررسی قرار دادیم.روش کار: این یک مطالعه مقطعی - توصیفی است که بر روی مراجعین به کلینیک ترک سیگار در مدت یکسال انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه، پس از ترک سیگار با استفاده از آدامس نیکوتین از نظر علایم سندرم محرومیت ازنیکوتین مورد بررسی قرار گرفتند، سپس ارتباط این علایم با نتایج حاصله در انتهای دوره مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل آماری از نرم افزارSPSS 16 استفاده گردید. برای بررسی ارتباطات احتمالی از آزمون های من ویتنی و مجذور کای دو استفاده شده است.نتایج: در این مطالعه 298 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که 67.8% آنها مرد و 74.2% متاهل بودند. میانگین سنی افراد 38.5±11 بوده در انتهای دوره یکماهه 45% آنها موفق به ترک سیگار شدند. میانگین اشتیاق به سیگار در افراد ترک کرده4.6±3.7 و در افراد ناموفق در ترک 8±3 گزارش شده است ( .(P<0.001میانگین بی قراری در افراد ترک کرده 3.4±3.2 و در افراد ناموفق در ترک 5.4±3.6 بوده است (P=0.01).نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنی دار بین شدت بعضی از علایم سندرم محرومیت از نیکوبین با نتیجه ترک سیگار که شامل بی قراری، اشتیاق و اضطراب می باشند، برنامه ریزی برای درمان یا کاهش شدت این علایم پس از ترک هدف ارزنده ای در برنامه های ترک سیگار می باشد.
كلید واژه: ترک سیگار، نیکوتین، سندرم محرومیت

توضیحات بیشتر