فایل ورد بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر فرسودگي شغلي در پرستاران زن بيمارستان هاشمي نژاد، 1389

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر فرسودگي شغلي در پرستاران زن بيمارستان هاشمي نژاد، 1389 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر فرسودگي شغلي در پرستاران زن بيمارستان هاشمي نژاد، 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر فرسودگي شغلي در پرستاران زن بيمارستان هاشمي نژاد، 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر فرسودگي شغلي در پرستاران زن بيمارستان هاشمي نژاد، 1389 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :12

مقدمه: سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم اجتماعی می باشد که تاثیر فراوانی بر بسیاری از حوزه های اجتماعی دارد. پرستاران از جمله افرادی هستند که شدیدا در معرض خطر فرسودگی شغلی می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه فرسودگی شغلی نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از عوامل مهم تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی پرستاران زن بیمارستان هاشمی نژاد در سال 1389 انجام شد.روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بود. کلیه پرستاران زن شاغل در بیمارستان هاشمی نژاد مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه معتبر بود که شامل دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و فرسودگی شغلی که پایایی آن توسط ماسلاج 0.90 به دست آمده است. در این مطالعه از روشهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون t جهت تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج: 70 نفر از پرستاران به پرسشنامه ها پاسخ دادند. بر اساس تحلیل داده ها، پرستاران زن مورد مطالعه از نظر خستگی عاطفی و مسخ شخصیت دارای فرسودگی بالا ولی از نظر عملکرد شخصی دارای فرسودگی پایین بودند. یافته ها نشان داد که از مجموع 5 مولفه سرمایه اجتماعی، دو مولفه اعتماد (P=0.007) و روحیه بخشش (P=0.02) با فرسودگی رابطه معنی دار داشته و بر آن تاثیرگذار هستند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پرستاران زن شاغل در بیمارستان دارای فرسودگی شغلی بالایی بوده و سرمایه اجتماعی نیز در برخی مولفه ها بر آن تاثیرگذار است. لذا بنظر می رسد جهت افزایش و ارتقا ابعاد سرمایه اجتماعی در پرسنل بیمارستانها که از مهمترین سازمانهای ارایه دهنده خدمات می باشند، تلاش گردد.
كلید واژه: اجتماعی، فرسودگی، پرستاران

توضیحات بیشتر