فایل ورد تاثير برنامه آموزشي مديريت استرس بر اساس الگوي پرسيد بر استرس شغلي پرستاران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير برنامه آموزشي مديريت استرس بر اساس الگوي پرسيد بر استرس شغلي پرستاران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير برنامه آموزشي مديريت استرس بر اساس الگوي پرسيد بر استرس شغلي پرستاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير برنامه آموزشي مديريت استرس بر اساس الگوي پرسيد بر استرس شغلي پرستاران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير برنامه آموزشي مديريت استرس بر اساس الگوي پرسيد بر استرس شغلي پرستاران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :12

مقدمه: استرس شغلی امروزه به مساله ای شایع و پرهزینه در محیطهای کاری تبدیل شده است و پرستاری یکی از پر استرس ترین مشاغل است، به نحوی که تنش شغلی در آنها منجر به کاهش کیفیت مراقبت ارایه شده و ترک حرفه می شود. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزشی مدیریت استرس بر اساس الگوی پرسید بر کاهش استرس پرستاران بود.روش کار: در این پژوهش نیمه تجربی 29 کارشناس پرستاری از بیمارستان فاطمیه در گروه تجربی و 29 نفر کارشناس پرستاری از بیمارستان شهید بهشتی همدان در گروه شاهد قرار داشتند، گروه مداخله و شاهد بصورت تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش استرس شغلی آنها از مقیاس استرس شغلی پرستاران و جهت مداخله از پرسشنامه طراحی شده بر اساس الگوی آموزشی پرسید استفاده شد. مداخله طی 6 جلسه آموزشی هر جلسه به مدت 60 تا 180 دقیقه انجام شد و پرستاران به مدت 1.5 ماه پیگیری شدند. تجزیه تحلیل داده ها با آمار توصیفی و آزمونهای t و من ویتنی انجام شد.نتایج: میانگین نمره استرس شغلی قبل از مداخله در گروه مداخله 113 و در گروه شاهد 109.82 بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود، اما بعد از مداخله میانگین نمره استرس شغلی در گروه مداخله به 94.03 کاهش یافت و در گروه شاهد 109.2بود ((P<0.001 پس از مداخله میزان عوامل مستعدکننده، قادرکننده، تقویت کننده و رفتارهای مقابله با استرس در گروه مداخله نسبت به شاهد افزایش معنی دار داشت (P<0.001).
كلید واژه: آموزش، پرستاری، استرس

توضیحات بیشتر