فایل ورد بررسي عوامل خطرزاي قلبي - عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل خطرزاي قلبي - عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل خطرزاي قلبي - عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل خطرزاي قلبي - عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل خطرزاي قلبي - عروقي و لپتين سرم در تمرينات هوازي و رژيم کاهش وزن در زنان غيرفعال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :9

مقدمه: چاقی با تجمع بیش از حد بافت چربی مشخص می شود و با بیماریهای قلبی - عروقی مرتبط است. کشف هورمون لپتین نشان داد از بافت چربی سیگنال هایی به سیستم عصبی مرکزی به منظور تنظیم محتوای چربی بدن صادر می شود. هدف این مطالعه، بررسی عوامل خطرزای بیماریهای قلبی عروقی و لپتین سرم در تمرینات هوازی و رژیم کاهش دهنده وزن در زنان غیرفعال بود.روش کار: در این مطالعه مداخله ای، 34 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک تغذیه خانه سلامت غرب شهر تهران با میانگین سنی 29.37±3.06 سال بطور تصادفی در سه گروه کنترل (10 نفر)، رژیم کم کالری (12نفر) و فعالیت هوازی (12نفر) قرار گرفتند. میزان لپتین و لیپیدهای سرم قبل و بعد از مطالعه در حالت ناشتا اندازه گیری شد. از آزمون آماری t زوج و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای آنالیز داده ها استفاده شد و سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: نتایج نشان داد که سطوح لپتین سرم در مرحله پس آزمون در گروه تمرین هوازی (ng/dL 0.37±0.06) و گروه رژیم کاهش وزن (0.15±0.09 ng/Dl)، کاهش معنی دار پیدا کرد ( (p<0.05و در مقایسه بین گروهی نیز تفاوت معنی داری بین گروههای تحقیق در سطوح لپتین سرم مشاهده شد .(p<0.05) کاهش سطوح کلسترول تام HDL-C, LDL-C در گروههای تحقیق معنی دار نبود. ولی نسبت HDL-C/LDL-C تفاوت معنی داری را در درون و بین گروهها نشان داد (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر، می توان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی هوازی و رژیم کم کالری به مدت 16 هفته با کاهش میزان لپتین سرم، نقش مهمی در تنظیم وزن بدن در زنان چاق ایفا نمودند، اما بر برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی کم تاثیر می باشند که به نظر می رسد با ادامه فعالیتهای بدنی و رژیم غذایی در طولانی مدت و یا ترکیب برنامه رژیم غذایی و فعالیت بدنی، تاثیرات بارزتر شود.
كلید واژه: چاقی، رژیم، عوامل خطرزا، سیستم قلبی عروقی

توضیحات بیشتر