فایل ورد تعيين روايي و پايايي پرسشنامه تشخيصي اختلال اعتياد به اينترنت در کاربران دانشجو

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين روايي و پايايي پرسشنامه تشخيصي اختلال اعتياد به اينترنت در کاربران دانشجو دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين روايي و پايايي پرسشنامه تشخيصي اختلال اعتياد به اينترنت در کاربران دانشجو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين روايي و پايايي پرسشنامه تشخيصي اختلال اعتياد به اينترنت در کاربران دانشجو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين روايي و پايايي پرسشنامه تشخيصي اختلال اعتياد به اينترنت در کاربران دانشجو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :20

زمینه و هدف: اینترنت قسمت زیادی از زندگی روزانه افراد به خصوص جوانان را اشغال کرده و هر سال گزارش های بیشتری در زمینه اختلال اعتیاد به اینترنت منتشر می شود. هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تشخیصی اختلال اعتیاد به اینترنت در جامعه ایرانی و بر اساس فرهنگ ایرانی می باشد.مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی– تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 400 نفر از کاربران دانشجوی شهر اصفهان که به روش نمونه گیری سهمیه ای از دانشگاه های شهر اصفهان انتخاب شده بودند، انجام شد. نسخه فارسی مقیاس وسواس گونه استفاده از اینترنت به همراه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه تشخیصی اختلال اعتیاد به اینترنت توسط افراد تکمیل شد. نهایتا برای ارزیابی این پرسشنامه تمامی نمونه ها بر اساس ملاک تشخیصی اعتیاد اینترنتی مبتنی بر DSM-IV-TR مورد مصاحبه روانپزشکی قرارگرفتند. پس از جمع آوری و نمره گذاری پرسشنامه ها روایی و پایایی این پرسشنامه به روش های روایی محتوایی، افتراقی (تشخیصی)، هم زمان و پایایی به روش های آلفای کرونباخ، تنصیف و بازآزمایی توسط نرم افزار SPSS-14 محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: روایی پرسشنامه به روش روایی هم زمان برابر با (0.78، 0.81=r)، روایی افتراقی (0.62=r) و سه نوع پایایی (0.7=) و تنصیف (0.64=r) و بازآزمایی (0.47=r) به دست آمد. بهترین نقطه برش بالینی این پرسشنامه 4 می باشد.نتیجه گیری: نسخه فارسی پرسشنامه تشخیصی اعتیاد به اینترنت معتبر و پایا می باشد و با توجه به کمبود پرسشنامه معتبر و پایا جهت اندازه گیری اعتیاد به اینترنت، به کارگیری این پرسشنامه ابزاری مناسب برای سنجش اعتیاد به اینترنت در پژوهش های بعدی است.
كلید واژه: اینترنت، اعتیاد رفتاری، روایی، پایایی، دانشجو

توضیحات بیشتر