فایل ورد مقايسه هتروفورياي اندازه گيري شده به روش هاي سابژکتيو و ابژکتيو انحراف با توجه به برتري حرکتي چشم ها

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه هتروفورياي اندازه گيري شده به روش هاي سابژکتيو و ابژکتيو انحراف با توجه به برتري حرکتي چشم ها دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه هتروفورياي اندازه گيري شده به روش هاي سابژکتيو و ابژکتيو انحراف با توجه به برتري حرکتي چشم ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه هتروفورياي اندازه گيري شده به روش هاي سابژکتيو و ابژکتيو انحراف با توجه به برتري حرکتي چشم ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه هتروفورياي اندازه گيري شده به روش هاي سابژکتيو و ابژکتيو انحراف با توجه به برتري حرکتي چشم ها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: یکی از مراحل ارزیابی دید دو چشمی تعیین نوع و مقدار انحراف می باشد که بدین منظوراز روش های ابژکتیو و سابژکتیو استفاده می شود. هدف این مطالعه مقایسه میزان هتروفوریای اندازه گیری شده با روش های سابژکتیو و ابژکتیو انحراف با ملاحظه برتری چشم ها می باشد.مواد و روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که معیار های ورود به مطالعه را داشتند به صورت تصادفی انتخاب شدند. عیوب انکساری، به روش رتینوسکوپی و سپس چشم غالب فرد از لحاظ حرکتی با تست روزنه در کارت تعیین شد. انحراف به صورت ابژکتیو با استفاده از پریزم کاور تست متناوب و سابژکتیو با روش های ون گراف، استوانه مادوکس و پدیده فی در حالی که چشم غالب و غیر غالب به تناوب فیکساتور باشند، اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-15 آنالیز شدند.یافته ها: تفاوت معنی داری از لحاظ آماری بین انحراف اندازه گیری شده با روش های مختلف و با ملاحظه برتری چشم فیکساتور به دست آمد (p<0.001). در آزمون همبستگی بیشترین و کمترین همبستگی به ترتیب مربوط به اندازه گیری انحراف به روش پدیده فی (چشم غالب فیکساتور) با پدیده فی (چشم غیر غالب فیکساتور) و ون گراف (چشم غالب فیکساتور) با پدیده فی (چشم غالب فیکساتور) بود.نتیجه گیری: دقیق ترین روش های اندازه گیری انحراف به ترتیب فی تست، کاور تست، استوانه مادوکس و ون گراف بودند. هر چند که دقت فی بیشتر است ولی چون استفاده از روش های سابژکتیو همیشه امکانپذیر نیست، لذا کاور تست دقیق ترین روش اندازه گیری انحراف روتین می باشد. هم چنین انحراف به دست آمده در حالتی که چشم غالب فیکساتور است در تمامی روش ها کمتر به دست آمد.
كلید واژه: کاورتست، ون گراف، استوانه مادوکس

توضیحات بیشتر