فایل ورد رابطه راهبردهاي "کنترل فکر" با علايم اختلالات خوردن در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور يزد

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه راهبردهاي "کنترل فکر" با علايم اختلالات خوردن در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور يزد دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه راهبردهاي "کنترل فکر" با علايم اختلالات خوردن در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه راهبردهاي "کنترل فکر" با علايم اختلالات خوردن در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه راهبردهاي "کنترل فکر" با علايم اختلالات خوردن در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور يزد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارتباط راهبردهای کنترل فکر با علایم اختلالات خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور یزد بود.مواد و روش کار: پژوهش حاضر از نوع طرح همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور یزد که در نیم سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند. از بین این جامعه نمونه ای 220 نفری به شیوه تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های کنترل افکار (TCQ) و پرسشنامه نگرش های غیرطبیعی به خوردن EAT-26 را تکمیل کردند. داده های پژوهش با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS-16 و هم چنین شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد مابین عامل کلی پرسشنامه های کنترل افکار و تمامی راهبردهای کنترل فکر (خود تنبیهی، نگرانی، باز ارزیابی و پرت کردن حواس) به جز کنترل اجتماعی، با اختلال خوردن رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (0.001>p). هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد از بین راهبردهای کنترل فکر، تنبیه و نگرانی، قوی ترین پیش بین های اختلالات خوردن هستند که مجموعا 16 درصد از واریانس اختلالات خوردن را تبیین نمودند.نتیجه گیری: یافته ها بر اساس بنیادهای نظری مدل عملکرد اجرایی خود تنظیمی تبیین شد و یافته های بالینی مورد بحث قرار گرفت.
كلید واژه: اختلال خوردن، راهبردهای کنترل فکر، دانشجویان

توضیحات بیشتر