فایل ورد گزارش كوتاه: فراواني پيگمانتاسيون دهاني در مراجعين به دانشکده دندان پزشکي بابل (88-1387)

لینک دانلود

 فایل ورد گزارش كوتاه: فراواني پيگمانتاسيون دهاني در مراجعين به دانشکده دندان پزشکي بابل (88-1387) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد گزارش كوتاه: فراواني پيگمانتاسيون دهاني در مراجعين به دانشکده دندان پزشکي بابل (88-1387)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد گزارش كوتاه: فراواني پيگمانتاسيون دهاني در مراجعين به دانشکده دندان پزشکي بابل (88-1387)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد گزارش كوتاه: فراواني پيگمانتاسيون دهاني در مراجعين به دانشکده دندان پزشکي بابل (88-1387) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :4

فراوانی پیگمانتاسیون مخاط دهان در اقوام و نژادهای مختلف، متفاوت است و از آنجا که پیگمانتاسیون دهانی با بسیاری از بیماری های سیستمیک به ویژه بیماری های غدد داخلی ارتباط دارد، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی پیگمانتاسیون دهانی در بیماران مراجعه کننده به بخش تشخیص دانشکده دندان پزشکی بابل انجام شد.این مطالعه تحلیلی در سال 1387 بر روی 1497 بیمار مراجعه کننده به بخش تشخیص دانشکده دندان پزشکی بابل انجام شد. تمام افراد از نظر وجود پیگمانتاسیون معاینه شدند و اطلاعات مورد نیاز در پرسشنامه ثبت شد. سپس داده ها با آزمون آماری فیشر تحلیل شدند.پیگمانتاسیون دهانی در%27.9 افراد مورد مطالعه وجود داشت. ارتباط معنی دار آماری بین جنسیت افراد، حاملگی و وجود بیماری سیستمیک با پیگمانتاسیون دهانی وجود داشت (P=0.05).
كلید واژه: مخاط دهان، پیگمانتاسیون، بیماری های سیستمیک، علت شناسی

توضیحات بیشتر