فایل ورد فراواني نسبي ضايعات کليوي تشخيصي از طريق بيوپسي در بيماران پيوند کليه

لینک دانلود

 فایل ورد فراواني نسبي ضايعات کليوي تشخيصي از طريق بيوپسي در بيماران پيوند کليه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فراواني نسبي ضايعات کليوي تشخيصي از طريق بيوپسي در بيماران پيوند کليه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فراواني نسبي ضايعات کليوي تشخيصي از طريق بيوپسي در بيماران پيوند کليه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فراواني نسبي ضايعات کليوي تشخيصي از طريق بيوپسي در بيماران پيوند کليه :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :8

مقدمه: یکی از بهترین روش ها برای جایگزینی کارکرد کلیه در بیماران مرحله نهایی بیماری کلیوی (Endstage renal disease یا ESRD) انجام پیوند کلیه است. بیماران پس از انجام پیوند کلیه تحت نظر هستند و در صورت افت کارکرد کلیه پیوندی، در هر زمان بیوپسی کلیه برای آنان انجام می شود؛ چرا که بیوپسی کلیه استاندارد طلایی جهت تشخیص عوارض است. بیوپسی های کلیه توسط سیستم Banff طبقه بندی می شوند. این مطالعه به بررسی فراوانی انواع ضایعات پاتولوژیک در بیماران بیوپسی شده پیوند کلیه پرداخت.روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، نمونه های بیوپسی کلیه های پیوندی در بایگانی بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان که از دو مرکز الزهرا (س) و نور طی سال های 87-1385 جمع آوری شده بود، همراه با گزارش پاتولوژی و فرم درخواست نفرولوژیست که حاوی اطلاعات بالینی بیمار بود بررسد شد و اطلاعات لازم از آن استخراج و در فرم پرسش نامه وارد شد. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید.یافته ها: تعداد کل نمونه ها 161 عدد بود. 68 درصد بیماران مرد و 32 درصد آن ها زن بودند. 85 درصد پیوندها از دهنده زنده غیر فامیل، 9.9 درصد پیوندها از جسد و 5 درصد نیز از دهنده زنده فامیل بود. فراوانی TA&IF) Tubular atrophy andinterstitial fibrosis) نوع II 13.7 درصد، TA&IF نوع III 9.9 درصد، Acute rejection نوع 6.8 (ARIA) IA درصد، نوع5.6 (ARIB) IB درصد، انفارکشن 5 درصد، 5Borderline درصد، 4.3 ARIIA درصد، TA&IF نوع 4.3 I درصد، رد پیوند با واسطه آنتی بادی 3.7 درصد،1.9ARIIB درصد و پاتولوژی غیر وابسته به رد پیوند 44.7 درصد بود. بیشترین موارد (ATN) Acutetubular necrosis در بین دهندگان پیوند از جسد بود که فراوانی 36 درصد داشت. بیشترین میانگین سنی مربوط به پاتولوژی 45.5) TA&IFI سال) و کمترین آن مربوط به پاتولوژی 24) ARIIB سال) بود. بیشترین میانگین قدمت زمانی مربوط به پاتولوژی TA&IF نوع III (2666.2 روز) و کمترین آن مربوط به پاتولوژیATN 72.8)روز) بود.نتیجه گیری: مطالعات بسیاری در مراکز پیوند جهان بر روی بیوپسی های کلیه انجام شده است. اما تا کنون مطالعه ای در این زمینه در مراکز الزهرا (س) و نور اصفهان، که مراکز ارجاعی جهت پیوند بیماران کلیوی هستند، انجام نشده است. مطالعاتی که روی بیوپسی های کلیه های پیوندی انجام می شود، به طور غیرمستقیم تصویری از عواملی که در جامعه ما منجر به افت کارکرد کلیه می شود را به ما ارایه می دهد.
كلید واژه: تقسیم بندی Banff، بیوپسی کلیه پیوندی، پاتولوژی

توضیحات بیشتر