فایل ورد مقايسه برخي شاخص هاي سفالومتري مال اکلوژن هاي اسکلتي کلاس III با کلاس I

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه برخي شاخص هاي سفالومتري مال اکلوژن هاي اسکلتي کلاس III با کلاس I دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه برخي شاخص هاي سفالومتري مال اکلوژن هاي اسکلتي کلاس III با کلاس I  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه برخي شاخص هاي سفالومتري مال اکلوژن هاي اسکلتي کلاس III با کلاس I،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه برخي شاخص هاي سفالومتري مال اکلوژن هاي اسکلتي کلاس III با کلاس I :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :6

زمینه: تنوع فردی در بیماران دارای مال اکلوژن اسکلتی کلاس III، شاخص های سفالومتری را در این افراد تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، تنوع فردی موجود در انحنای قاعده جمجمه، جابه جایی قدامی - خلفی بینی و شیب SN می تواند شاخص های سفالومتری از جمله زاویه ANB را تغییر دهد.هدف: مطالعه به منظور مقایسه شاخص های سفالومتری بیماران دارای مال اکلوژن اسکلتی کلاس III با کلاسI انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مورد - شاهدی بر روی 65 سفالومتری جانبی انجام شد که به صورت تصادفی قبل از درمان ارتودنسی انتخاب شدند. سفالومتری های گروه مورد، رابطه اسکلتی کلاس (ANB<1) III و گروه شاهد، رابطه اسکلتی کلاس (2<ANB<4) I داشتند. رادیوگرافی ها ترسیم شدند و اطلاعات به دست آمده با آزمون های آماری تی و ضریب همبستگی تحلیل شدند.یافته ها: میانگین شاخص های اوربایت IMPA, GoGn SN, Wits, SNA جارابک، ارتفاع تحتانی صورت و طول فک پایین اختلاف معنی داری را بین دو گروه اسکلتی کلاس III و کلاس I نشان داد. شاخص Wits با ANB رابطه مثبت معنی دار (P<0.001 و r=0.71) و با p=0.01) FMA و(r=-0.47 ، ارتفاع تحتانی صورت ( p=0.02و (r=-0.37 و ارتفاع قدامی صورت (0.001> Pو(r=-0.47 و طول مندیبل (p=0.02 و (r=-0.37 رابطه منفی معنی دار داشت.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، ارزیابی Wits کمک تشخیصی با ارزشی در برآورد صحیح شدت ناهماهنگی قدامی - خلفی فک ها در بیماران کلاس III اسکلتی است.
كلید واژه: مال اکلوژن کلاس III، بررسی سفالومتری، شاخص های سفالومتری، مال اکلوژن کلاس I

توضیحات بیشتر