فایل ورد عوامل خطر ژنتيکي ترومبوزهاي وريدهاي عمقي پا در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل خطر ژنتيکي ترومبوزهاي وريدهاي عمقي پا در ايران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل خطر ژنتيکي ترومبوزهاي وريدهاي عمقي پا در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل خطر ژنتيکي ترومبوزهاي وريدهاي عمقي پا در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل خطر ژنتيکي ترومبوزهاي وريدهاي عمقي پا در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :8

مقدمه: عوامل خطرساز ترومبوزهای عمقی ورید پا (DVT) در جوامع مختلف متفاوت است. تا به حال مطالعه دقیقی در خاورمیانه در زمینه بررسی فاکتورهای کوآگولوپاتیک ارثی و اکتسابی، که بتواند عامل خطرساز DVT باشد، انجام نشده است. در این مطالعه عوامل خطرساز کوآگولوپاتی ارثی و اکتسابی در بیماران مبتلا به DVT در مقایسه با گروه شاهد بررسی شد.روش ها: از فروردین 1386 لغایت شهریور 1388 بیماران مبتلا به DVT، که به علت عدم تحرک بروز نکرده باشد، به همراه یک گروه شاهد مشابه از نظر سن و جنس انتخاب و وارد مطالعه شدند. فاکتورهای موتاسیون پروترومبین، موتاسیون فاکتور V لیدن، هموسیستئین سرم، پروتئین C و S، آنتی ترومبین III، ANA، آنتی کاردیولیپین و آنتی فسفولیپید آنتی بادی در این افراد بررسی شد و یافته ها مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: محاسبه نسبت شانس (OR) در مورد سطح خونی آنتی کاردیولیپین و هموسیستئین سرم نشان داد که ارتباط مستقیم و معنی داری بین وقوع DVT و افزایش خونی این دو متغیر وجود دارد؛ نسبت شانس به دست آمده به ترتیب 7.71 (حدود اطمینان:0.99-64.55 ) و 3.6 (حدود اطمینان:1.6-7.84 ) بود. ولی ارتباط معنی داری بین کاهش سطح خونی پروتئین C و S و آنتی ترومبین III، ANA، موتاسیون ژن پروترومبین و فاکتور V لیدن و DVT به دست نیامد.نتیجه گیری: افزایش سطح هموسیستئین و آنتی کاردیولیپین آنتی بادی عوامل خطرساز شایع DVT در بیماران ایرانی می باشد. موتاسیون ژن فاکتور 5 لیدن و موتاسیون پروترومبین از علل ناشایع برای DVT در ایران است و باید در مطالعات دیگر موتاسیون های جدیدتری را بررسی کرد.
كلید واژه: ترومبوزهای عمقی ورید پا، عوامل خطرساز، ایران

توضیحات بیشتر