فایل ورد مقايسه سطح سرمي فاکتورهاي التهابي E-selectin و Interlukin-6 در مردان مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر و انژين پايدار قلبي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه سطح سرمي فاکتورهاي التهابي E-selectin و Interlukin-6 در مردان مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر و انژين پايدار قلبي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه سطح سرمي فاکتورهاي التهابي E-selectin و Interlukin-6 در مردان مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر و انژين پايدار قلبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه سطح سرمي فاکتورهاي التهابي E-selectin و Interlukin-6 در مردان مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر و انژين پايدار قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه سطح سرمي فاکتورهاي التهابي E-selectin و Interlukin-6 در مردان مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر و انژين پايدار قلبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :10

زمینه: ثابت شده است که التهاب یکی از علل پدیده آترواسکلروز می باشد E-selectin .و اینتر لوکین 6 نشانگرهای حساسی برای التهاب سیستمیک هستند. هدف این مطالعه مقایسه سطح سرمی سیتوکین های فوق در بیماران با سندرم حاد کرونر و بیماران با آنژین پایدار بود تا ارتباط این عوامل با عارضه دار شدن پلاک مشخص شود.مواد و روش ها: بیماران بصورت متوالی در یک مطالعه مقطعی انتخاب شدند و همگی مرد بودند. میانگین سنی کل بیماران 56.3±9.4 بود که بین دو گروه تفاوتی وجود نداشت. بیماران با سندرم حاد عروق کرونر در گروه اول و بیماران با آنژین پایدار قلبی در گروه مقابل قرار گرفتند. برای تمامی بیماران بر اساس اندیکاسیون آنژیوگرافی کرونر انجام شد. سطح سرمی چربی ها و قند ناشتا و E-selectin و اینترلوکین 6 با تکنیک الایزا اندازه گیری شد. در انتها داده ها با نرم افزار SPSS ویرایش 15 و به کمک آزمون های آماری t و ANCOVA تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سرمی کلسترول تام و LDL در بیماران با آنژین پایدار بالاتر از گروه سندرم حاد کرونر بود. میانگین سرمی E-selectin در بیماران سندرم حاد کرونر 53.4±25.7 میلی گرم در دسی لیتر و میانگین سرمی در بیماران آنژین پایدار94.4±23.7 میلی گرم در دسی لیتر بود که تفاوت آماری معنی داری نداشت. اما سطح سرمی اینترلوکین 6 در بیماران آنژین پایدار به طور معنی داری بیشتر بود. 101.6±190.7 در مقایسه (P=0.005) 226.9±366.نتیجه گیری: یافته های ما تفاوت معنی داری را بین سطح سرمی E-selectin بین دو گروه مورد مطالعه نشان نداد، اما اینترلوکین 6 در بیماران آنژین پایدار سطح بالاتری داشت، لذا به نظر می رسد فرایند التهاب در آتروسکلروز مزمن نقش عمده ای ایفا می کند.
كلید واژه: E-selectin، اینترلوکین 6، سندرم حاد کرونر، آنژین پایدار

توضیحات بیشتر