فایل ورد بررسي تولد نوزادان کم وزن در مادران باردار آلوده به تريکوموناس واژيناليس

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تولد نوزادان کم وزن در مادران باردار آلوده به تريکوموناس واژيناليس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تولد نوزادان کم وزن در مادران باردار آلوده به تريکوموناس واژيناليس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تولد نوزادان کم وزن در مادران باردار آلوده به تريکوموناس واژيناليس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تولد نوزادان کم وزن در مادران باردار آلوده به تريکوموناس واژيناليس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: اطلاعات موجود نشان می دهد که زنان باردار آلوده به تریکوموناس واژینالیس بیشتر در معرض خطر تولد نوزاد کم وزن و نارس قرار دارند. در این مطالعه ارتباط بین عفونت تریکوموناس واژینالیس با خطر تولد نوزاد کم وزن تعبیین گردید.روش بررسی: در این مطالعه هم گروهی (کوهورت) گذشته نگر، 1000 زن باردار با سن بارداری 28 هفته یا بیشتر، در دو بیمارستان شهر زنجان، در زمان وضع حمل از نظر عفونت تریکومونیازیس به دو روش کشت و میکروسکوپی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی زنان آلوده (33 نفر) و 107 زن غیر آلوده که به روش نمونه گیری هدفدار از نوع سهمیه ای انتخاب شده بودند، با یکدیگر مقایسه شدند. مشخصات دموگرافیک و پارامترهای زنان و زایمان با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس وزن تولد نوزادان از پرونده مادران استخراج و درج گردید.یافته ها: میزان شیوع عفونت تریکوموناس واژینالیس 3.3 درصد (33 مورد) بود. میانگین سن بارداری زنان آلوده در زمان وضع حمل به طور معناداری کمتر از زنان غیر آلوده بود (36.5±4.5 هفته در مقابل 39±1.9 هفته، P=0.009) پاریته بالاتر و شهرنشینی با افزایش معنادار خطر تریکومونیازیس واژینال همراه بود (P<0.05). هیچ ارتباط آماری معناداری بین عفونت تریکوموناس واژینالیس با سطح تحصیلات، روش زایمان، میزان درآمد خانوار و فراوانی موارد وزن کم هنگام تولد (LBW) مشاهده نشد.نتیجه گیری: عفونت تریکوموناس واژینالیس با سن کم بارداری در زمان وضع حمل و پاریته بالاتر مرتبط است و هیچ رابطه ای بین تریکومونیازیس مادران باردار و کم وزنی نوزادان آن هادر سه ماهه اخر بارداری مشاهده نشد.
كلید واژه: تریکوموناس واژینالیس، زنان باردار، وزن کم هنگام تولد (LBW)

توضیحات بیشتر