فایل ورد بررسي اثر دوزهاي مختلف آدنوزين بر پارامتر تحرک اسپرم مردان نابارور

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر دوزهاي مختلف آدنوزين بر پارامتر تحرک اسپرم مردان نابارور دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر دوزهاي مختلف آدنوزين بر پارامتر تحرک اسپرم مردان نابارور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر دوزهاي مختلف آدنوزين بر پارامتر تحرک اسپرم مردان نابارور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر دوزهاي مختلف آدنوزين بر پارامتر تحرک اسپرم مردان نابارور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: یکی از علل ناباروری مردان عدم تحرک مناسب اسپرم است. برای بهبود آن می توان در تکنیک های آزمایشگاهی تولیدمثل (ART) آدنوزین را به محیط کشت اسپرم افزود. هدف از این مطالعه تعیین اثر دوزهای مختلف آدنوزین بر پارامتر تحرک در نمونه های انزالی افراد بارور و نابارور بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی از نوع آزمایشگاهی، تعداد 60 نمونه مایع منی مردان مراجعه کننده به مرکز ناباروری یزد، طبق دستورالعملWHO آنالیز و پارامترهای تعداد، مرفولوژی و تحرک اسپرم (سریع، آهسته و بی تحرک) در آن ها بررسی شده و بر اساس آن به دو گروه بارور و نابارور تقسیم شدند. نمونه ها پس از شستشو به روش Swim-up به 4 قسمت مساوی تقسیم و به هرکدام دوزهای 0، 2، 5 و 10 میلی گرم آدنوزین اضافه و مجددا آنالیز میکروسکوپی شدند. نتایج با روش آماری Paired T-test وIndependent T-test تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در ارزیابی اولیه پارامترهای اسپرم به جز تحرک آهسته، تفاوت معنی داری داشتند. آدنوزین در گروه بارور سبب افزایش تعداد اسپرم در دوز 5 میلی گرم و افزایش تحرک سریع و کاهش اسپرم های بی تحرک در دوزهای 5 و 10 میلی گرم و نیز کاهش درصد اسپرم با تحرک آهسته شد. در گروه نابارور این افزایش دوز تنها سبب بهبود تعداد اسپرم در دوز 5 نسبت به 2 میلی گرم گردید، و بر تحرک آهسته بی تاثیر بود. در تحرک سریع فقط دوز 5 موثر بود و دوز 10 میلی گرم اثری نداشت. همچنین در دوزهای 5 و 10 میلی گرم کاهش اسپرم های بی تحرک معنی دار بود.نتیجه گیری: افزودن 5 میلی گرم آدنوزین به محیط کشت اسپرم می تواند سبب افزایش تحرک اسپرم پیشرونده مردان نابارور شود.
كلید واژه: آدنوزین، تحرک اسپرم، ناباروری مردان

توضیحات بیشتر