فایل ورد بررسي همبستگي اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بيماري و وزن فعلي بيماران با نياز به تهويه مکانيکي با مدت زمان نياز به تهويه مکانيکي، مدت زمان بستري و ميزان پيايند در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي همبستگي اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بيماري و وزن فعلي بيماران با نياز به تهويه مکانيکي با مدت زمان نياز به تهويه مکانيکي، مدت زمان بستري و ميزان پيايند در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي همبستگي اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بيماري و وزن فعلي بيماران با نياز به تهويه مکانيکي با مدت زمان نياز به تهويه مکانيکي، مدت زمان بستري و ميزان پيايند در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي همبستگي اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بيماري و وزن فعلي بيماران با نياز به تهويه مکانيکي با مدت زمان نياز به تهويه مکانيکي، مدت زمان بستري و ميزان پيايند در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي همبستگي اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بيماري و وزن فعلي بيماران با نياز به تهويه مکانيکي با مدت زمان نياز به تهويه مکانيکي، مدت زمان بستري و ميزان پيايند در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :12

مقدمه: بحران بیماری باعث تغییرات سیستم متابولیک بدن و در نتیجه تغییرات وزنی می شود. هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی اختلاف وزن پیش بینی شده و وزن فعلی بیماران با نیاز به تهویه مکانیکی با مدت زمان نیاز به تهویه مکانیکی، مدت زمان بستری بیماران و پیایند (میزان مرگ و ترخیص) در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بود.روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1389 به انجام رسید. جمعیت مورد مطالعه شامل 130 بیمار 65-20 ساله بستری در بخش مراقبت های ویژه مرکزی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بود. برای نمونه گیری از روش آسان استفاده شد. قد و وزن بیماران در بدو ورود به ICU اندازه گیری گردید؛ وزن قبل از بیماری آنان نیز با استفاده از شرح حال بیمار یا همراهان و یا پرونده پزشکی تعیین شد و وزن مطلوب بیماران طبق فرمول [156 – قد[(cm) 50+0.9 برای مردان و [156 – قد 45.5+0.9 [(cm) برای زنان محاسبه گردید. مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه، مدت زمان نیاز به تهویه مکانیکی (در صورت نیاز) و امتیاز SAPS II و پیایند بیماران برای هر بیمار تعیین گردید. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های آماری Student t، Paired t، 2، ANOVA و Fisher exact آنالیز شد.یافته ها: بین وزن فعلی و وزن مطلوب بیماران تفاوت معنی داری وجود داشت (0.001>P). یک همبستگی مستقیم به میزان 0.35 بین این دو وزن فوق مشاهده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین اختلاف دو وزن مطلوب و فعلی و مدت زمان تهویه مکانیکی یک همبستگی مستقیم به میزان 0.33 وجود دارد که این ارتباط معنی دار بود (0.002=P).نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که دلیل همبستگی یافت شده در مطالعه ما، بروز مشکلات بیشتر و روند درمانی کندتر در بیماران چاق باشد. به عبارت دیگر، روند بهبودی در شرایط یکسان در بیماران با وزن طبیعی سریع تر از بیماران چاق است.
كلید واژه: وزن مطلوب، تهویه مکانیکی، شاخص توده بدنی، بخش مراقبت های ویژه

توضیحات بیشتر