فایل ورد اثربخشي مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتيت آتوپيک در کودکان 24-7 ماهه

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتيت آتوپيک در کودکان 24-7 ماهه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتيت آتوپيک در کودکان 24-7 ماهه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتيت آتوپيک در کودکان 24-7 ماهه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتيت آتوپيک در کودکان 24-7 ماهه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :12

مقدمه: درماتیت آتوپیک (AD) شایع ترین اگزمای شیرخوارگی است که میزان شیوع آن درکودکان کشورهای غربی 10 تا 25 درصد می باشد. با توجه به عوارض جانبی درمان های موجود، نیاز به یک عامل درمانی ایمن تر وجود دارد. طبق مطالعات، Prebiotic ها نقش مهمی در پیش گیری و درمان درماتیت آتوپیک ایفا می نمایند. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی مصرف مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتیت آتوپیک در کودکان 24-7 ماهه مبتلای ساکن اصفهان بود.روش ها: 70 کودک 24-7 ماهه مبتلا به درماتیت آتوپیک در یک کارآزمایی بالینی شاهددار تمام کور، با تخصیص تصادفی ساده به گروه دریافت کننده Prebiotic (مخلوط مساوی فروکتوالیگوساکارید و اینولین) و دارونما (پودر مالتودکسترین) تقسیم شدند و به مدت 3 ماه مورد مطالعه قرار گرفتند. در آغاز و پایان مطالعه، پرسش نامه آزمون SCORAD توسط پزشک از تمام کودکان تکمیل گردید. داده های گردآوری شده با به کارگیری نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون های آماری t زوج و مستقل تجزیه و تحلیل شد. مقدار P کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین نمره آزمون پیش از مداخله در دو گروه آزمایش و شاهد تفاوت معنی دار نداشت (به ترتیب 23.6±53.9 و 20.9±43.4). پس از مداخله، میانگین این نمایه در هر دو گروه کاهش یافت ولی اختلاف بین دو گروه معنی دار بود (به ترتیب 9.6±4.3 و 13.0±19.4؛ 0.001>P).نتیجه گیری: مکمل Prebiotic در کاهش شدت درماتیت آتوپیک درکودکان موثر است.
كلید واژه: Prebiotic، الیگوساکارید، اینولین، اگزما، درماتیت آتوپیک

توضیحات بیشتر