فایل ورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيکي مختلف (مطالعه موردي: زيرحوزه هاي آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي)

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيکي مختلف (مطالعه موردي: زيرحوزه هاي آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيکي مختلف (مطالعه موردي: زيرحوزه هاي آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيکي مختلف (مطالعه موردي: زيرحوزه هاي آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيکي مختلف (مطالعه موردي: زيرحوزه هاي آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)

تعداد صفحات :13

یکی از مسایل مهم و اساسی که امروزه اکثر کشورها با آن مواجه هستند، خسارت های ناشی از سیل می باشد. برای پیشگیری و مهار سیل از طریق شناسایی مناطق سیل خیز، از راه کارهای مختلفی استفاده می شود. به دلیل اینکه اکثر حوزه های آبخیزدارای فصول سیل خیزی متفاوتی می باشند، تحقیق حاضر به مقایسه اولویت بندی زمانی سیل خیزی زیرحوزه های آب خیز کوشک آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل HEC-HMS، پرداخته است. در این تحقیق پس از شناسایی دوره های هیدرولوژیکی موجود در منطقه و تهیه اطلاعات موردنیاز برای تهیه هیدروگراف سیل، از روش SCS در تبد یل رابطه بارش- رواناب در سطح زیرحوزه ها استفاده شد. برای روندیابی آبراهه های اصلی جهت استخراج هیدروگراف سیل خروجی حوزه از روش ماسکینگام استفاده گردید. اولویت بندی زیرحوزه ها از نظر سیل خیزی در دو دوره هیدرولوژیکی بهاره و تابستان- پاییزه با کاربرد مدل HEC-HMS محاسبه و واسنجی لازم برای پارامترهایی چون تلفات اولیه، شماره منحنی و زمان تاخیر در هر دوره هیدرولوژیکی صورت گرفت. سپس با حذف متوالی زیر حوزه ها از فرایند روندیابی داخل حوزه، زیرحوزه ها بر اساس میزان مشارکت در دبی اوج و حجم سیل خروجی حوزه، در هر دوره هیدرولوژیکی اولویت بندی گردیدند. برای بیان معنی داری اختلافات زمانی در اولویت بندی زیرحوزه ها، از آزمون آماری تی- تست جفتی استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییرات درصد مشارکت دبی اوج و حجم سیل زیرحوزه ها در خروجی حوزه، در زمان های متفاوت معنی دار می باشد.
كلید واژه: سیل خیزی، اولویت بندی زمانی، دوره های هیدرولوژیکی، مدل HEC-HMS، کوشک آباد خراسان رضوی

توضیحات بیشتر